Recepty

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków. Oto one:

7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki; 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.
Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.